Antibioticaresistentie

Surveillance en transmurale werkafspraken

Surveillance

In de bestrijding van antibioticaresistentie is het belangrijk dat we weten hoe resistente bacteriën zich verspreiden. Met andere woorden: wie wordt waar, wanneer en waarom ziek? Dit noemen we surveillance. Surveillance is het systematisch verzamelen en analyseren van data over zorginfecties, antibioticagebruik en antibioticaresistentie. Het verzamelen van deze gegevens wordt onder andere gedaan door laboratoria, de GGD en het RIVM.

ABR Zorgnetwerk maakt gegevens inzichtelijk

Door middel van surveillance worden trends inzichtelijk gemaakt en gevolgd. Denk hierbij aan een stijging of daling in het aantal (zorg)infecties of een verandering in de resistentiepercentages. ABR Zorgnetwerk vertaalt deze data en maakt de gegevens beschikbaar voor zorgprofessionals, bijvoorbeeld in het risicoprofiel of tijdens bijeenkomsten. Om een volledig beeld te krijgen van antibioticaresistentie in de regio Holland West, is het noodzakelijk dat zorgprofessionals infecties in surveillance systemen melden. Hoe completer de data, hoe betrouwbaarder de conclusies. 

Regionaal signaleringsoverleg langdurige zorg COVID-19

In het Regionaal signaleringsoverleg langdurige zorg bespreken specialisten ouderengeneeskunde, artsen infectieziektebestrijding, arts-microbiologen en artsen verstandelijk gehandicapten de actuele regionale situatie rondom COVID-19 in de langdurige zorg. Hoe vaak de zorgprofessionals samenkomen, wordt bepaald door de dynamiek die COVID-19 met zich meebrengt. Dit is gemiddeld één keer per twee weken. 

Belangrijke thema’s in het regionaal signaleringsoverleg zijn: 

  • Actueel epidemiologisch beeld
  • Afstemmen afspraken in de zorgketen 
  • Laatste updates richtlijnen en advies
  • Delen van expertise

Signaleringsoverleg in de toekomst 

Het Regionaal signaleringsoverleg langdurige zorg is erg waardevol en deelnemers zijn betrokken en enthousiast. Daarom blijft het signaleringsoverleg, ook wanneer COVID-19 beheersbaar is, bestaan. We verbreden de focus dan naar infectieziekten, inclusief BRMO. De verwachting is dat COVID-19 ook deel blijft uitmaken van de agenda. 

Wilt u deelnemen aan het Regionaal signaleringsoverleg langdurige zorg COVID-19? 

Neem contact op

Uitbraak resistente bacteriën melden bij SO-ZI/AMR

Het ABR Zorgnetwerk Holland West stimuleert zorgprofessionals verheffingen en uitbraken van resistente bacteriën te melden bij het Signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMR). Deze naam doet vermoeden dat alleen ziekenhuizen een melding kunnen maken, maar dat is niet het geval. Ook andere zorginstellingen, zoals verpleeghuizen, kunnen dat doen. Bijvoorbeeld wanneer een resistente bacterie de zorg in gevaar brengt, omdat een afdeling moet worden afgesloten. Of als een bacterie zich ondanks voorzorgsmaatregelen verspreidt en nieuwe besmettingen ontstaan.

Tijdens het maandelijkse overleg van SO-ZI/AMR beoordelen deskundigen welke gevolgen een uitbraak kan hebben voor zorginstellingen, risicogroepen en de publieke gezondheid. Ook kunnen deskundigen hulp bieden bij het bestrijden van uitbraken.

Het doen van een melding zorgt er daarnaast voor dat zorginstellingen inzicht krijgen in hun eigen situatie op het gebied van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Daarmee helpen zorginstellingen bij het in kaart brengen van regionale risico’s én bij het landelijk meetbaar maken van antibioticaresistentie.

Vergoeding voor gemaakte kosten bij een BRMO-uitbraak

Bij de bestrijding van uitbraken van BRMO’s, kunnen zorgaanbieders bepaalde gemaakte kosten door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vergoed krijgen. Dat gebeurt op basis van de NZA-beleidsregel (BRMO-uitbraak 2020 - BR/REG-201117). Een van de voorwaarden is dat de uitbraak is gemeld bij SO-ZI/AMR binnen de eerstvolgende maand na de ontdekking van de uitbraak.

Transmurale werkafspraken

De tien ABR Zorgnetwerken hebben gewerkt aan een landelijk document waarin transmurale werkafspraken zijn vastgelegd. Dit zijn afspraken die zorgverleners met elkaar maken. Deze afspraken verbeteren de kwaliteit en efficiëntie van de zorg. Een van de afspraken is dat zorgverleners elkaar informeren over bijzonder resistentie micro-organismen (BRMO).

Communicatie over BRMO-status binnen de zorgketen

Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) zoals Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) reizen met cliënten, patiënten en professionals mee naar en tussen zorginstellingen. Daarom is het belangrijk dat de communicatie rondom de BRMO-status van een cliënt of patiënt in de zorgketen goed verloopt. Wanneer informatie over de BRMO-status bij overplaatsing tijdig wordt gedeeld, kan een ontvangende zorginstelling op tijd de juiste voorzorgsmaatregelen nemen op het gebied van infectiepreventie. 

BRMO-status in elektronisch patiëntendossier

De BRMO-status is momenteel nog geen verplicht veld in een medische overdracht tussen zorginstellingen. Ook richten veel zorginstellingen elektronisch patiëntendossiers (EPD) naar eigen voorkeur in. Dat zorgt ervoor dat veel EPD’s van elkaar verschillen en niet goed met elkaar communiceren. De komende periode werken we aan een strategie om de uitwisseling van de BRMO-status van cliënten en patiënten te verbeteren. We doen dit in samenwerking met de regionale ABR Zorgnetwerken, experts uit de ICT-sector en landelijke softwareleveranciers.

Regionale A-team bijeenkomst: 6 oktober 2022

Op donderdag 6 oktober komen wij samen met regionale ziekenhuizen voor kennismaking en het bespreken van casussen. Dit is de eerste regionale A-team bijeenkomst. Meld je gratis aan!

Lees meer…
Nog te weinig kennis bij huisartsen over MRSA-dragerschap

MRSA is een van de bekendste antibioticaresistente bacteriën. Om in kaart te brengen wat huisartsen hierover weten zijn er 114 van hen ondervraagd. Lees hier meer over dit onderzoek.

Lees meer…
NURSE.: terugblik op een geslaagde beurs

Ons team was 21 september aanwezig op zorgbeurs NURSE. Hier organiseerden we prijsvragen en bouwden we een escape room met als doel kennis over resistentie en infectiepreventie over te brengen.

Lees meer…
Met ABR naar zorgbeurs NURSE.

Zorgbeurs NURSE. is de plek waar studenten en starters de volgende stap in hun carrière zetten. NURSE. vindt op 21 september plaats in het Beatrixgebouw in Utrecht. Je kunt hier op de kosten van ABR Zorgnetwerk Holland West naartoe.

Lees meer…