Antibioticaresistentie

Surveillance en transmurale werkafspraken

Surveillance

In de bestrijding van antibioticaresistentie is het belangrijk dat we weten hoe resistente bacteriën zich verspreiden. Met andere woorden: wie wordt waar, wanneer en waarom ziek? Dit noemen we surveillance. Surveillance is het systematisch verzamelen en analyseren van data over zorginfecties, antibioticagebruik en antibioticaresistentie. Het verzamelen van deze gegevens wordt onder andere gedaan door laboratoria, de GGD en het RIVM.

ABR Zorgnetwerk maakt gegevens inzichtelijk

Door middel van surveillance worden trends inzichtelijk gemaakt en gevolgd. Denk hierbij aan een stijging of daling in het aantal (zorg)infecties of een verandering in de resistentiepercentages. ABR Zorgnetwerk vertaalt deze data en maakt de gegevens beschikbaar voor zorgprofessionals, bijvoorbeeld in het risicoprofiel of tijdens bijeenkomsten. Om een volledig beeld te krijgen van antibioticaresistentie in de regio Holland West, is het noodzakelijk dat zorgprofessionals infecties in surveillance systemen melden. Hoe completer de data, hoe betrouwbaarder de conclusies.

Uitbraak resistente bacteriën melden bij SO-ZI/AMR

Het ABR Zorgnetwerk Holland West stimuleert zorgprofessionals verheffingen en uitbraken van resistente bacteriën te melden bij het Signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMR). Deze naam doet vermoeden dat alleen ziekenhuizen een melding kunnen maken, maar dat is niet het geval. Ook andere zorginstellingen, zoals verpleeghuizen, kunnen dat doen. Bijvoorbeeld wanneer een resistente bacterie de zorg in gevaar brengt, omdat een afdeling moet worden afgesloten. Of als een bacterie zich ondanks voorzorgsmaatregelen verspreidt en nieuwe besmettingen ontstaan.

Tijdens het maandelijkse overleg van SO-ZI/AMR beoordelen deskundigen welke gevolgen een uitbraak kan hebben voor zorginstellingen, risicogroepen en de publieke gezondheid. Ook kunnen deskundigen hulp bieden bij het bestrijden van uitbraken.

Het doen van een melding zorgt er daarnaast voor dat zorginstellingen inzicht krijgen in hun eigen situatie op het gebied van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Daarmee helpen zorginstellingen bij het in kaart brengen van regionale risico’s én bij het landelijk meetbaar maken van antibioticaresistentie.

Vergoeding voor gemaakte kosten bij een BRMO-uitbraak

Bij de bestrijding van uitbraken van BRMO’s, kunnen zorgaanbieders bepaalde gemaakte kosten door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vergoed krijgen. Dat gebeurt op basis van de NZA-beleidsregel (BRMO-uitbraak 2020 - BR/REG-201117). Een van de voorwaarden is dat de uitbraak is gemeld bij SO-ZI/AMR binnen de eerstvolgende maand na de ontdekking van de uitbraak.

Transmurale werkafspraken

De tien ABR Zorgnetwerken hebben gewerkt aan een landelijk document waarin transmurale werkafspraken zijn vastgelegd. Dit zijn afspraken die zorgverleners met elkaar maken. Deze afspraken verbeteren de kwaliteit en efficiëntie van de zorg. Een van de afspraken is dat zorgverleners elkaar informeren over bijzonder resistentie micro-organismen (BRMO).

Communicatie over BRMO-status binnen de zorgketen

Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) zoals Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) reizen met cliënten, patiënten en professionals mee naar en tussen zorginstellingen. Daarom is het belangrijk dat de communicatie rondom de BRMO-status van een cliënt of patiënt in de zorgketen goed verloopt. Wanneer informatie over de BRMO-status bij overplaatsing tijdig wordt gedeeld, kan een ontvangende zorginstelling op tijd de juiste voorzorgsmaatregelen nemen op het gebied van infectiepreventie. 

BRMO-status in elektronisch patiëntendossier

De BRMO-status is momenteel nog geen verplicht veld in een medische overdracht tussen zorginstellingen. Ook richten veel zorginstellingen elektronisch patiëntendossiers (EPD) naar eigen voorkeur in. Dat zorgt ervoor dat veel EPD’s van elkaar verschillen en niet goed met elkaar communiceren. De komende periode werken we aan een strategie om de uitwisseling van de BRMO-status van cliënten en patiënten te verbeteren. We doen dit in samenwerking met de regionale ABR Zorgnetwerken, experts uit de ICT-sector en landelijke softwareleveranciers.

Volg de training tot Contactpersoon Infectie Preventie (CIP)

Wil je bijdragen aan het voorkomen van antibioticaresistentie en hygiënemaatregelen binnen jouw zorgorganisatie verbeteren? Meld je aan voor de training!

Lees meer…
Volg het webinar ‘Infectiepreventie 2.0' van Verenso

Werk je in de ouderenzorg en wil je meer kennis opdoen over infectiepreventie? Meld je aan voor het webinar ‘Infectiepreventie 2.0 Voortschrijdend inzicht in uitbraakmanagement’.

Lees meer…
Ga aan de slag met de Infectie Preventie App (IPA)

Wil je binnen jouw zorginstelling audits uitvoeren en deze gegevens eenvoudig verzamelen? Download de gratis InfectiePreventie App (IPA) en ga aan de slag met infectiepreventie audits voor verschillende zorgsectoren.

Lees meer…
Fijne Feestdagen en een zorgeloos 2022!

Namens het ABR Zorgnetwerk Holland West wensen we jullie fijne feestdagen en een zorgeloos 2022! Dieuwertje Hilhorst, Sanne van Loon...

Lees meer…