Antibioticaresistentie

Regio kennen

Netwerken

Het succes van het zorgnetwerk in de strijd tegen antibioticaresistentie (ABR) hangt mede af van een goede samenwerking met netwerkpartners (zorgaanbieders en zorgprofessionals) in de regio, en tussen netwerkpartners onderling. Om die reden worden deze netwerkpartners eerst regionaal in kaart gebracht. Het netwerk streeft naar een complete en actuele zorgkaart van netwerkpartners uit de cure, care en publieke gezondheid. Met deze partners vinden netwerkgesprekken plaats waarin behoeften en knelpunten worden geïnventariseerd. Aan de hand van deze gesprekken wordt geanalyseerd op welk terrein samenwerking tussen netwerkpartners mogelijk is, of waar ze elkaar strategisch kunnen versterken.

Bijeenkomsten

Het is belangrijk kennis te delen op het gebied van ABR. Daarom organiseert het RCT regelmatig doelgroepgerichte en netwerk brede (geaccrediteerde) bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten staan in het teken van informeren, uitwisselen en samenwerken. Kennis en ervaringen van netwerkpartners zijn van belang en worden geïnventariseerd. Met als doel de activiteiten van het netwerk zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk. Bekijk de agenda voor aankomende bijeenkomsten.

Risicoprofiel

Het risicoprofiel geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s op het ontstaan en de verspreiding van ABR in de humane sector. Het geeft een breed beeld van de samenstelling van de populatie, kwetsbare groepen, zorginstellingen, antibioticagebruik, ABR en de risico’s die door professionals zelf worden benoemd. Al deze factoren zijn van belang om de risico’s op het gebied van ABR te kunnen duiden en een passende aanpak te formuleren. Terughoudendheid in antibioticagebruik en uitgebreide infectiepreventie- en infectiecontrolemaatregelen vormen de basis van preventie, van zowel ontstaan als overdracht van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

De resultaten uit dit risicoprofiel worden gebruikt voor het prioriteren en opzetten van activiteiten vanuit het zorgnetwerk. Daarnaast worden de resultaten ingezet als aanjager voor het gesprek met zorgprofessionals.

Bekijk het Risicoprofiel Antibioticaresistentie - ABR Zorgnetwerk Holland West

Ingroeitaken

Wilt u als instelling uw beleid of uitvoering op het gebied van ABR optimaliseren? Dan is het ingroeitakenfonds mogelijk interessant voor u.

Een ingroeitaak is een reguliere taak op het gebied van ABR die binnen een instelling nog onvoldoende is ingevuld. Om deze taken te kunnen oppakken en integreren in het reguliere ABR programma, kunnen instellingen aanspraak maken op het ingroeitakenfonds. Per zorgaanbieder kan er maximaal € 5.000,- aangevraagd worden.

De voorwaarden voor deelname aan het ingroeitakenfonds vindt u hier.

Bekijk de aanvraagprocedure ingroeitaken.

Trainingen Infectiepreventie: Aanmeldformulier training IPA en Aanmeldformulier training CIP

Regionale A-team bijeenkomst: 6 oktober 2022

Op donderdag 6 oktober komen wij samen met regionale ziekenhuizen voor kennismaking en het bespreken van casussen. Dit is de eerste regionale A-team bijeenkomst. Meld je gratis aan!

Lees meer…
Nog te weinig kennis bij huisartsen over MRSA-dragerschap

MRSA is een van de bekendste antibioticaresistente bacteriën. Om in kaart te brengen wat huisartsen hierover weten zijn er 114 van hen ondervraagd. Lees hier meer over dit onderzoek.

Lees meer…
NURSE.: terugblik op een geslaagde beurs

Ons team was 21 september aanwezig op zorgbeurs NURSE. Hier organiseerden we prijsvragen en bouwden we een escape room met als doel kennis over resistentie en infectiepreventie over te brengen.

Lees meer…
Met ABR naar zorgbeurs NURSE.

Zorgbeurs NURSE. is de plek waar studenten en starters de volgende stap in hun carrière zetten. NURSE. vindt op 21 september plaats in het Beatrixgebouw in Utrecht. Je kunt hier op de kosten van ABR Zorgnetwerk Holland West naartoe.

Lees meer…