Antibioticaresistentie

Infectiepreventie

Infectiepreventie en het juist gebruik van antibiotica zijn de twee pijlers in het voorkomen van antibioticaresistentie (ABR). Infectiepreventie is gericht op het voorkomen van verspreiding van micro-organismen en het voorkomen van infecties. Het is niet mogelijk alle infecties te voorkomen. Wel kunnen en moeten zorginstellingen maatregelen nemen, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne, om het aantal infecties zoveel mogelijk te beperken.

Het is dus belangrijk dat zorginstellingen beleid hebben op het gebied van infectiepreventie en zorgprofessionals volgens de richtlijnen werken. Dit is niet eenvoudig. ABR Zorgnetwerk Holland West kan hierin ondersteunen door het trainen van personeel. Ook het inzetten van een auditprogramma kan helpen infectiepreventie op de kaart te zetten en te verbeteren.

Breng de infectiepreventie binnen uw zorginstelling in kaart

Deskundigen infectiepreventie van het ABR Zorgnetwerk Holland West hebben een audittool voor verpleeg- en verzorgingshuizen ontwikkeld. Met deze tool wordt in kaart gebracht welke plaats infectiepreventie in de instelling heeft. De audit geeft een overzicht van de huidige situatie (nulmeting) en dat is de eerste stap in het verbeter- en veranderproces. De resultaten uit de audits kunnen worden gebruikt bij het scholen van zorgprofessionals op het gebied van infectiepreventie.

In 2019 en 2020 zijn binnen de regio in totaal tien audits uitgevoerd. Dit aantal is nog te laag om voor een sector conclusies te trekken. De voorlopige resultaten laten zien dat er verbetering mogelijk is. Daarbij gaat het om het volgen van richtlijnen op het gebied van persoonlijke hygiëne en handhygiëne. Ook de kennis over welke maatregelen er moeten worden genomen bij een BRMO kan beter. Daarnaast hebben veel zorgorganisaties nog geen infectiepreventiecommissie.

Ben jij benieuwd hoe infectiepreventie in jouw zorginstelling is geregeld? Laat door een deskundige infectiepreventie van ABR Zorgnetwerk kosteloos een audit uitvoeren.

Neem contact op

Aan de slag met de Infectiepreventie audit app

Vier ABR Zorgnetwerken, waaronder Holland West, hebben een infectiepreventie audit app ontwikkeld. De app is een hulpmiddel voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Met de app willen we de drempel voor het uitvoeren van een audit verlagen, zodat er meer en vaker audits worden gedaan. Zo maakt de app het verzamelen van auditgegevens en het opstellen van een rapportage makkelijker. Ook is het mogelijk om de resultaten te vergelijken met soortgelijke zorgorganisaties.

Momenteel vind je in de app de audits ‘Basishygiëne en handhygiëne’ en ‘Hoe schoon is schoon?’. De focus van deze audits ligt op ziekenhuizen. Ook in de langdurige zorg is veel vraag naar een infectiepreventie app. Daarom worden de audits in 2022 ook aangepast voor gebruik in de langdurige zorg. We ontwikkelen ook audits die zijn gericht op basiselementen binnen infectiepreventie. Denk hierbij aan isolatie en het gebruik van beschermingsmiddelen. Deze audits kun je tijdens een dienst snel en eenvoudig doorlopen.

De infectiepreventie audit app kun je vanaf december 2021 downloaden op www.zorgnetwerkenabr.nl.

Training infectiepreventie in de langdurige zorg

ABR Zorgnetwerk ondersteunt het infectiepreventie- en antibioticabeleid in zorginstellingen. Daarom kunnen zorgprofessionals bij ons de trainingen tot contactpersoon infectiepreventie en infectiepreventie adviseur volgen. Deze trainingen bieden wij aan in samenwerking met Stichting Infectiepreventie (STIP). Houd voor meer informatie over de trainingen de nieuwsberichten en agenda van ABR Zorgnetwerk Holland West in de gaten.

Gastles infectiepreventie aan mbo- en hbo-studenten

Een duurzame manier om breed kennis te vergroten op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie begint bij de start. Wij geven daarom kosteloos gastlessen aan studenten van zorgopleidingen aan het mbo of hbo. In overleg met het opleidingsinstituut en de gastdocent bepalen we de inhoud van de les.

Ben je praktijkopleider of docent? Dan gaan wij graag met jou in gesprek over de mogelijkheden.

Neem contact op

Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI)

Duidelijke richtlijnen over infectiepreventie dragen bij aan veilige en kwalitatieve zorg. In Nederland ontwikkelt het Samenwerkingsverband Richtlijnen infectiepreventie (SRI) deze richtlijnen voor drie zorgdomeinen: medisch-specialistische zorg, langdurige zorg en openbare gezondheidszorg. De landelijke richtlijnen ondersteunen zorgprofessionals, beroeps- en brancheverenigingen, patiënten/cliënten en hun mantelzorgers en zorgverleners bij de aanpak van infectiepreventie.

Samenwerking zorgpartijen binnen SRI

Het SRI is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de opvolger van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP). Binnen het SRI werken acht organisaties samen:

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • ActiZ
  • Zorgthuisnl

Ontwikkeling (nieuwe) richtlijnen infectiepreventie

De komende jaren worden eerst de richtlijnen van WIP geactualiseerd. Zo zijn acht werkgroepen in 2021 gestart met het bijwerken van de huidige richtlijnen, onder andere over handhygiëne, resistentie bacteriën (MRSA, BRMO) en persoonlijke beschermingsmiddelen. Er volgen de komende vijf jaar ook nieuwe richtlijnen.

De herziene en nieuwe richtlijnen worden gepubliceerd op de website van het SRI. De richtlijnen over medisch-specialistische zorg worden ook gepubliceerd in de Richtlijnendatabase van FMS.

Volg de training tot Contactpersoon Infectie Preventie (CIP)

Wil je bijdragen aan het voorkomen van antibioticaresistentie en hygiënemaatregelen binnen jouw zorgorganisatie verbeteren? Meld je aan voor de training!

Lees meer…
Volg het webinar ‘Infectiepreventie 2.0' van Verenso

Werk je in de ouderenzorg en wil je meer kennis opdoen over infectiepreventie? Meld je aan voor het webinar ‘Infectiepreventie 2.0 Voortschrijdend inzicht in uitbraakmanagement’.

Lees meer…
Ga aan de slag met de Infectie Preventie App (IPA)

Wil je binnen jouw zorginstelling audits uitvoeren en deze gegevens eenvoudig verzamelen? Download de gratis InfectiePreventie App (IPA) en ga aan de slag met infectiepreventie audits voor verschillende zorgsectoren.

Lees meer…
Fijne Feestdagen en een zorgeloos 2022!

Namens het ABR Zorgnetwerk Holland West wensen we jullie fijne feestdagen en een zorgeloos 2022! Dieuwertje Hilhorst, Sanne van Loon...

Lees meer…