Antibioticaresistentie

Infectiepreventie

Infectiepreventie

Infectiepreventie en het juist gebruik van antibiotica zijn de twee pijlers in het voorkomen van ABR. Infectiepreventie richt zich op het voorkomen van verspreiding van micro-organismen en op het voorkomen van infecties. Maar hoe kunnen de randvoorwaarden voor infectiepreventie geborgd worden? En, hoe worden professionals gestimuleerd richtlijnen op te volgen? Getraind personeel, het monitoren van het aantal infecties en een terugkerend auditprogramma waarbij risicofactoren worden geïdentificeerd, waarop vervolgens verbeterplannen ingezet worden helpt hierbij. Deskundigen infectiepreventie van het ABR Zorgnetwerk Holland West hebben een audittool ontwikkeld voor verpleeg- en verzorgingshuizen. Met deze tool zijn in 2019-2020 tien audits uitgevoerd. Dit aantal is nog laag waardoor er nog geen conclusies voor een sector getrokken kunnen worden. Voorlopige resultaten laten zien dat er verbetering mogelijk is ten aanzien van het naleven van richtlijnen op het gebied van persoonlijke hygiëne en handhygiëne. Ook kennis en randvoorwaarden omtrent te nemen maatregelen ten aanzien van BRMO kan beter. Bovendien is de infectiepreventie structuur, zoals een infectiepreventie commissie nog niet altijd geborgd in organisaties. De bevindingen uit de audits worden gebruikt om zorgprofessionals gericht te kunnen bijscholen op het gebied van infectiepreventie.

Benieuwd hoe het met infectiepreventie in uw instelling staat en wilt u een audit infectiepreventie uit laten voren door 1 van de deskundigen infectiepreventie uit het netwerk? Neem dan contact op via: abr@ggdhm.nl

Infectiepreventie audit app

Ter ondersteuning in de uitvoering van uniforme audits infectiepreventie hebben vier ABR zorgnetwerken waaronder Holland West gezamenlijk een auditapp ontwikkeld. De app is een hulpmiddel wat breed ingezet kan worden in ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. De app vergemakkelijkt het verzamelen van de auditdata en het opstellen van een rapportage. Daarnaast beoogt de app de drempel tot het uitvoeren van audits te verlagen, waardoor structureler geauditeerd wordt en ontwikkelingen op een afdeling of in een instelling in tijd zijn te volgen. Eveneens bestaat de mogelijkheid de resultaten te verifiëren met soortelijke organisaties (spiegelen). De auditformats die bij de start worden opgenomen zijn: Basishygiëne en handhygiëne en de schoonmaakaudit “Hoe schoon is schoon?”, in beide audits ligt het focus in de ziekenhuizen. De infectiepreventie audit app is vanaf december 2021 te downloaden via: www.zorgnetwerkenabr.nl.

Omdat ook in de langdurige zorg veel vraag is naar de infectiepreventie audit app worden de bovengenoemde audits aangepast en bruikbaar gemaakt voor de langdurige zorg. Ook wordt gekeken of een aantal basiselementen uit de infectiepreventie als audit ingebouwd kunnen worden.

Infectiepreventieweek

De ABR Zorgnetwerken in het hele land zijn enthousiast bezig met de voorbereidingen voor de infectiepreventieweek. De infectiepreventieweek vindt plaats van 1 tot 5 november 2021 met zowel een landelijk als een regionaal programma. Ook regio Holland West organiseert verschillende activiteiten.

Infectiepreventie heeft een sleutelrol in het tegengaan van verspreiding van infectieziekten. Zo ook in de verspreiding van bijzonder resistente micro organismen. De ABR Zorgnetwerken willen onnodige infectie en resistentievorming een halt toeroepen door in deze week de noodzaak van infectiepreventie te benaderukken.

Infectiepreventieweek

Wil jij berichten over de infectiepreventieweek?

Voor interne en externe berichtgeving vanuit jouw organisatie hebben wij een communicatiekoolkit opgesteld. Je...

Webinar 18-10-2021: Goed gebruik van antibiotica in verpleeghuizen (AMS)

Veel bewoners van verpleeghuizen ontvangen wel eens een antibioticumkuur, maar hoe voorkom je dat er onnodig of de verkeerde antibiotica...

Uitnodiging bijeenkomst specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten

‘AMS en Infectiepreventie’

Doelgroep: Specialisten ouderengeneeskunde / verpleegkundig specialisten

Datum: Donderdag 11 november 2021 Tijd: 16.00 – 18.00 uur

Locatie:...

Infectiepreventieweek

De ABR Zorgnetwerken in het hele land zijn enthousiast bezig met de voorbereidingen voor de infectiepreventieweek.

De infectiepreventieweek vindt plaats...