Antibioticaresistentie

Antibiotic stewardship en infectiepreventie op orde

Optimalisatie van antibioticagebruik en infectiepreventie in de verschillende zorgdomeinen zijn twee belangrijke pijlers in de integrale aanpak van antibioticaresistentie.

Determinanten van voorschrijfgedrag

Om effectieve stewardshipmaatregelen te kunnen ontwikkelen is het van belang om te begrijpen hoe antibioticavoorschrijfgedrag tot stand komt. Daartoe wordt er onderzoek gedaan naar de verschillende factoren die meespelen in het voorschrijven van antibiotica in de regio en welke mogelijke barrières er zijn in het juist voorschrijven van antibiotica. Hiervoor worden verschillende manieren van onderzoek ingezet zoals literatuurstudie en kwalitatieve interviews. Het RCT gaat actief met zorgprofessionals in gesprek om overkoepelende en specialisme specifieke factoren in kaart te brengen. Tevens vindt er een inventarisatie plaats van welke middelen bijdragen aan juist voorschrijfgedrag. Op basis van deze uitkomsten wordt een verbeterplan ontwikkeld. De determinanten worden opgenomen in het risicoprofiel en verwerkt in het onderwijsprogramma.

Voorschrijfgedrag in verpleeghuizen

Op het gebied van ABR vormen ouderen wonend in verpleeghuizen een kwetsbare groep. Deze groep is kwetsbaar door een achteruitgaande gezondheid, bovendien is er een verhoogd besmettingsrisico door het intramurale karakter van een verpleeghuis. Antibiotic stewardship is in verpleeghuizen van groot belang, echter is hier minder ervaring mee dan in ziekenhuizen. Het is ook hier van belang dat artsen zich bewust zijn van hun voorschrijfgedrag. Een hulpmiddel hierbij is het datasysteem YSIS. Dit datasysteem verzamelt en monitort data op het gebied van voorschrijfgedrag van artsen in verpleeghuizen en maakt het mogelijk deze data te spiegelen. Artsen verkrijgen met behulp van dit systeem informatie over hun (on)juiste voorschrijfgedrag. Voorwaarde is dat een koepel/ instelling aangesloten is bij de landelijke pilot. Dit project beoogt om zoveel mogelijk koepels/ instellingen aan te laten sluiten bij deze pilot. In koepels/ verpleeghuizen die niet beschikken over een dergelijk datasysteem wordt de handreiking antibiotic stewardship gepromoot en worden best practices uit deelnemende instellingen in bijeenkomsten gedeeld.

Audits

In ABR Zorgnetwerk regio Holland West wordt 2019 gestart met het afnemen van audits in verschillende verpleeghuislocaties. Het doel van de audits is om de kwaliteit van de infectiepreventie te meten enverbeterpunten te identificeren. De eerste ronde audits wordt afgenomen door externe deskundigen infectiepreventie, in samenwerking met een interne kwaliteitsfunctionaris. Deze ronde dient als nulmeting. Aan de hand van de auditresultaten stelt de instelling een verbeterplan op, hierbij kan desgewenst externe ondersteuning geboden worden. Deze mogelijkheid komt ter sprake in het gesprek met de auditor. In 2021 komt er een tweede auditronde, ditmaal intern georganiseerd. In deze tweede ronde wordt wederom de status op het gebied van infectiepreventie getoetst, waarbij de verbeterpunten uit de eerste ronde worden meegenomen en geëvalueerd.

Farmacotherapeutisch overleg (FTO)

Een manier om voorschrijfgedrag onder huisartsen te evalueren en te verbeteren is het farmacotherapeutisch overleg. Huisartsen bespreken hier samen met een apotheker aan de hand van spiegelinformatie het rationeel voorschrijven van antibiotica. Het is gebleken dat FTO’s effectief zijn in het verminderen van antibioticagebruik. In ABR Zorgnetwerk Holland West wordt in 2020 gestart met FTO’s in de regio Haaglanden, vervolgens worden de FTO’s uitgerold naar regio Hollands Midden.

Links naar:

ABS enquête

Artikel: Systemetic review: Determinanten voorschrijfgedrag

Infectiepreventieweek

De ABR Zorgnetwerken in het hele land zijn enthousiast bezig met de voorbereidingen voor de infectiepreventieweek.

De infectiepreventieweek vindt plaats...

FTO - Antibioticavoorschriften

Bacteriën worden in toenemende mate resistent tegen antibiotica. Deze antibioticaresistentie (ABR) is een wereldwijd probleem. Het voorschrijven van antibiotica is...

Blended learning antibiotica allergie 28 oktober 2021

Op veler verzoek wordt de blended learning antibiotica allergie dit najaar opnieuw aangeboden.

Hieronder vind je de link naar de...

Gezocht (nevenfunctie): Specialist Ouderengeneeskunde of Verpleegkundig Specialist

In de afgelopen jaren hebben we als ABR Zorgnetwerk Holland West hard gebouwd aan regionale samenwerking op het gebied van...